Hypotermický prístroj pre Detskú kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny

Aktuálne sa Nadácia Svetluška snaží pomôcť zakúpiť  Hypotermický prístroj.  

Požadované údaje do žiadosti o projekt – Hypotermia 

Názov prístroja:  Arctic Sun® 5000 firmy Medivance® distribuovaný na slovenskom trhu firmou UNOMED s.r.o. Trenčín v zstúpení BARD Czech Republic.

Detaily projektu: Zameranie kliniky a spektrum hospitalizovaných pacientov vyžaduje aj špecializovanú medicínsku techniku pre poskytovanie starostlivosti „lege artis“ v špeciálnych klinických situáciách. Takýmto zariadením je aj prístroj na terapeutickú hypotermiu. Je to zariadenie umožňujúce navodením a kontinuálnym udržiavaním dieťaťa v hypotermii zabrániť poškodeniu mozgu v život ohrozujúcich kritických stavoch po úspešnej kardiopulmonálnej resuscitácii a u pacientov s ťažkým poranením mozgu. Zároveň je to zariadenie, ktoré umožňuje manažovať pacienta  s vysokou telesnou teplotou z rôznych príčin (intoxikácia, infekcia, etc.), ktoré nereagujú na antipyretickú liečbu.

Prečo je prístroj potrebný: Naše pracovisko malo možnosť v predchádzajúcich mesiacoch odskúšať u detských pacientov všetky na našom trhu dostupné zariadenia na realizáciu terapeutickej hypotermie. Najlepšie našim potrebám s ohľadom na spoľahlivosť, bezpečnosť, komfort použitia  a široké spektrum pacientov  vyhovoval práve prístroj Arctic Sun® 5000, ktorý máme v tejto chvíli prenajatý. Avšak doba trvania prenájmu je obmedzená a po jej uplynutí nebude možné túto metodiku na našom špecializovanom pracovisku naďalej využívať.

Využitie prístroja: nie je možné presne určiť, koľko a akých pacientov bude presne tento druh akútnej liečby potrebovať, ale rádovo podľa našich skúsenosti to bude približne 5 pacientov za mesiac.

Životnosť prístroja: presne ju určí výrobca, ale kedže každý pacient má pri použití tejto metodiky vlastný „cover blanket“, pomocou ktorého sa táto realizuje a je tým pádom jednorázovým spotrebným materiálom, samotný prístroj má podľa môjho názoru životnosť minimálne 10 rokov.

Odhadovaná cena prístroja:   cca 35 000,- Eur

Podrobná technická špecifikácia prístroja /v bodoch/:  

Charakteristika pracoviska: DKAIM DFNsP Bratislava zabezpečuje poskytovanie komplexnej vysoko špecializovanej anestéziologickej, intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti u celého spektra detských pacientov pre všetky pracoviská DFNsP a v rámci rajonizácie je koncovým pracoviskom intenzívnej starostlivosti pre celý región a s ohľadom na špecifiká pre celé Slovensko. Súčasne sa klinika podieľa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní a je vedecko-výskumnou základňou odboru.

Oddelenie anestézie (OA) zabezpečuje v plnom rozsahu požiadavky operačných i neoperačných odborov jednotlivých kliník a oddelení DFNsP na anestéziu pri terapeutických a diagnostických výkonoch v rámci COS a vysunutých interných i externých špecializovaných pracovísk (UNB, NÚSCH, OÚ sv. Alžbety Bratislava). V roku 2015 sme vykonali celkovo 9 764 anestézii.

Oddelenie intenzívnej medicíny (OIM) zabezpečuje resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť o pacientov so zlyhaním alebo zlyhávaním vitálnych funkcií pre potreby pacientov DFNsP, príslušnej spádovej oblasti a s ohľadom na poskytovanie vysoko špecializovanej starostlivosti o detských pacientov pre celé územie Slovenskej republiky.  V roku 2015  bolo na OIM hospitalizovaných celkovo 575 pacientov. Navyše vzhľadom na špecifické zameranie pracoviska naša klinika opätovne začala zabezpečovať sekundárne transporty Mobilnou intenzívnou jednotkou kriticky chorých detí a novorodencov v bratislavskom, trnavskom, trenčianskom a nitrianskom kraji.

DKAIM sa rovnako podieľala na pregraduálnej a postgraduálnej výučbe pre LF UK a  SZU v Bratislave formou prednášok, stáží a školiacich akcií. V rámci pregraduálnej výučby sa na stážach a konzultáciách v roku 2015 na našej klinike zúčastnilo 532 študentov oboch univerzít. V rámci postgraduálnej predatestačnej prípravy z odboru AIM a pediatria sa pobytu na našej klinike zúčastnilo 50 lekárov.